Открий своя дом в Лабиринта!
0882 66 26 66

Такса поддръжка

Такса поддръжка и управление в жилищен комплекс "Лабиринт"

Месечната такса за поддръжката и управление на комплекса се начислява, както следва:

 

Пример:

 

Списък на услугите по управлението и поддръжката на Комплекс от затворен тип „Лабиринт“, предоставяни от Управляващата организация:

 Общи части:
• Почистване на прозорците на сградите в Комплекса;
• Почистване на подземни и надземни паркоместа;
• Почистване и поддръжка на подовите покрития в Общите части;
• Почистване на стълбищата и стълбищните площадки, представляващи Общи части на Сградите;
• Почистване на парапети, асансьори и други общи съоръжения в Сградите.

Прилежащата територия на Комплекса:
• Почистване на улиците, алеите и зелени площи в Комплекса от отпадъци и натрупани листа;
• Почистване на снега по автомобилните алеи в Комплекса и пред входовете на Сградите;
• Поддръжка на зелени площи (подрязване, торене и контрол върху вредителите);
• Възстановяване на тревното покритие при необходимост (с изключение на паркоместата);
• Поддръжка и профилактика на напоителната система.

Техническа поддръжка на Общите части:
• Снабдяване с вода и електроенергия на Общите части чрез сключване на договор със съответното експлоатационно дружество;
• Поддръжка на инсталациите и съоръженията в Общите части на Комплекса, вкл.: асансьори, ВиК, съоръжения и уреди за контрол на достъпа /бариера, автоматични врати, четящи устройства и други подобни/;
• Поддръжка на вентилационната система в Общите части /вкл. подземенпаркинг/;
• Поддръжка и експлоатация на пожароизвестителната система;
• Възстановяване на изтрита маркировка /вкл. на подземния паркинг/;
• Провеждане на аварийни работи.

Контрол върху достъпа до Комплекса:
• Осъществяване на контрол върху достъпа в Комплекса;
• Извършване на идентификация на посетителите в Комплекса;
• Своевременни и адекватни реакции при констатирани нарушения на правилника за вътрешния ред в Комплекса.

Услуги, свързани с експлоатацията на Комплекса:
• Изчисляване на суми, свързани с експлоатацията на Комплекса;
• Събиране на такси и заплащане на следните консумативни разходи, направени при експлоатацията на Общите части: /ел.енергия, вода, такса за асансьори и други/.
• Осигуряване на различни видове консумативи, необходими за текущата експлоатация на Комплекса.

Каталог
Такса поддръжка
Начини на плащане
Начин на плащане 1

Заплащане на 20% от стойността на жилището при подписване на предварителен договор.

Останалите 80% се заплащат при издаване на акт 16 и прехвърляне на собствеността върху имота. 

Начин на плащане 2

Индивидулано договаряне за схемата на плащане за клиенти, ползващи ипотечен банков кредит за закупуване на имота.